Извод са састанка редовне изборне скупштине региона 1 Београд, одржане 28.03.2015 године.

Извод са састанка редовне изборне скупштине региона 1 Београд, одржане 28.03.2015 године.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА ( НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕН )

Са састанка изборне редовне изборне скупштине региона 1 Београд, одржане 28.03.2015 године са почетком у 11 часова у просторијама Савеза Србије.

Сходно статуту Савеза голубова српских високолетача Београда, председник Савеза Никола Сандуловић сазвао је редовну-изборну скупштину савеза Беоргада.

ДНЕВНИ РЕД:
1. Отварање скупштине
2. Избор радног председништва, записничара и оверивача записника
3. Извештај верификационе комисије
4. Усвајање пословника о раду скупштине
5. Извештај И.О. о раду за период између две скупштине
a) Извештај такмичарске комисије
b) Извештај дисциплинске комисије
c) Извештај благајне
6. Дискусија по поднетим извештајима
7. Усвајање извештаја
8. Предлог финансијског плана за 2015 годину
9. Дискусија и усвајање
10. Допуна И.О. и избор руководећих органа скупштине (дисциплинске комисије, надзорног одбора и делегата за Савез Србије)
11. Разно

Тачка 1. Подпредседник савеза Београда Живановић Живомир је отворио скупштину и поздравио присутне делегате. Прочитао је предложени дневни ред.

Дневни ред је једногласно усвојен.

Тачка 2. У радно председништво су изабрани: Живановић Живомир (О.С. Лазаревац), Срета Пиперин (О.С. Сурчин) и Милојевић Владан (О.С. Младеновац).

• За Записничара је изабран: Петруцић Дејан (О.С. Обреновац)
• За оверивача записника су изабрани: Јовановић Саша (О.С. Сурчин) и Грујић Драгољуб (О.С. Земун)

Тачка 3. Верификациона комисија је известила скупштину да је присутна већина делегата и да скупштина има легитимитет за рад и одлучиванје.

Присутни су делегати: О.С. Обреновац, О.С. Земун, О.С. Сурчин, О.С. Младеновац, О.С. Раковица, О.С. Лазаревац и О.С. Звездара.

Одсутни су делегати: О.С. Палилула, О.С. Савски Венац и О.С. Чукарица

Тачка 4. Пословник о раду скупштине усвојен је једногласно.

Тачка 5. Извештај И.О. Савеза Београда поднео је Живановић Живомир (Заменик председника) и рекао да се И.О. Савеза састајао по потреби, и да је увек била присутна већина делегата И.О. Такмичења за првенства региона нису одржана, сениорско због мајксих поплава а јуниорско због неповољних временских услова.

a) Извештај такмичарске комисије поднео је председник исте Срета Пиперин. Он је такодје поменуо да се није одржало ни једно такмичење региона 1. Квалификације из 2013 године се преносе у 2015 годину (сениори и јуниори) по такмичарском правилнику. Предлог такмичарске комисије Савезу Србије да путни трошкови буду 11 дин по км, такође такмичарска комисија да регион 1 не плаћа путне трошкове за удаљеност до 20 км у једном правцу. Пријаве за такмичење сениора региона 1 доставити до 16.05.2015. године на адресу Срета Пиперин, Крушедолска 22, 11271 Сурчин, контакт телефон ( 063/269-742). Уз пријаве доставити фотокопије записника друштвених и општинских такмичења, који морају бити оверени печатом О.С. Пријаве морају бити приложене у три примерка, са фотокопијом једног примерка записника. Све пријаве које стигну после 16.05.2015. године неће се уважавати. Пошиљаоцима иду на терет трошкови поштарине.

b) Дисциплински извештај поднео је председник исте Грујић Драгољуб. Он је укратко рекао да се дисциплинска комисија није састајала ни једом, јер није било дисциплинских прекршаја и пријава што је и добро и волео бих да и у будуће тако буде.

c) Извештај благајне поднео је Грујић Драгољуб и назначио је да посебних трошкова није било, а предат је и завршни рачун за 2014 годину.

Тачка 6. Посебних дискусија по поднетим извештајима и предлозима није било па се прешло на усвајање.

Тачка 7. Сви Извештаји и предлози су усвојени једногласно.

Тачка 8. Финансијкси план за 2015 годину поднео је благајник Грујић Драгољуб. Он је изјавио да су планирани трошкови куповина награда за такмичаре (пехари, дипломе, златна алка, путни трошкови за такмичења) и трошкови за књиговођу.

Тачка9. Финансијски план за 2015 годину усвојен је једногласно.

Тачка 10. Уместо Драгана Ивановић (О.С. Раковица) делегат у И.О. Савеза Београда је Ђорђевић Зоран. Дејан Петруцић је предложио да Грујић Драгољуб буде председник дисциплинске комисије. Предлог је усвојен једногласно.

Пошто је Грујић Драгољуб изабран за председника дисциплинске комисије он је предложио своје сараднике, т.ј. остала два члана дисциплинске комисије: Стојић Богдан О.С. Земун) и Ђорђевић Зоран (О.С. Раковица). Предлози за чланове дисциплинске комисије су усвојени једногласно.
У надзорни одбор су изабрани Јовановић Саша (О.С. Сурчин) -председник и чланови Милојевић Владан (О.С. Младеновац) и Бјелић Милорад (О.С. Сурчин).

За делегате региона 1 Београд за скупштину Савеза Србије изабрани су: Сандуловић Никола, Ђурић Градимир ( О.С. Звездара ), Милојевић Владан ( О.С. Младеновац ) и Живановић Живомир ( О.С. Лазаревац ).
За чланове И.О. Савеза Србије испред региона 1 Београд изабрани су: Делегати Сандуловић Никола и Ђурић Градимир

Тачка 11. Заменик председника Живановић Живомир је нагласио одлуку вишег суда у Београду: Желим да обавестим делегате скупштине да је виши суд у Београду против окривљеног Трифуновић Драгана, а он је председник ГСС Савеза, због кривичног дела одузимања и уништења службеног печата (Савеза Србије) и службеног списа из члана 328 став 1 кривичног закона и кривичног дела посебног случаја фалсификовања исправа из члана 356 став 3 у вези члана 355 кривичног закона, донео решење да се уважава жалба тужиоца Сандуловић Николе испред Савеза Србије и предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање. Виши суд у Београду је утврдио да је моја жалба основана и да ће у поновљеном поступку поступити по принедбама и упуствима из решења вишег суда, који сматра да првостепени суд није поступио по закону, већ ће у поновљеном подступку моћи да донесе правилну и по закону засновану одлуку, у вези даљег тока овог кривичног поступка против окривљеног Трифуновић Драгана. То практично значи да ће окривљени Трифуновић Драган одговарати по члану 328 став 1 кривичног закона и члану 356 став 3 кривичног закона. Г-дин ГСС Савеза Трифуновић Драган мораће да објасни како и на који начин је фалсификовао печате Савеза Србије, Савеза Београда и нелегално их користио и тиме нанео немерљиву материјалну и моралну штету поменутим Савезима, односно свим њиховим члановима. Редовно ћемо обавештавати чланове Савеза како ће се одвијати поступак против окривљеног Трифуновић Драгана.

Живановић Живомир је напоменуо да је покренут сајт Савеза Србије www.savezsrbije.rs и сви заинтересовани чланови, општински савези и региони ако желе да поставе нешто на сајт да се обрате Ловрић Александру из Апатина на телефон (065/252-60-34),(062/970-47-51)

Скупштина завршена у 12:20 часова

У Београду
28.03.2015. године

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *